Internet Ve Bilisim Hizmetleri Zamanhost.com
 
Bu hastalik sizde de olabilir mi? Guatr Hastaligi ve Belirtileri
   
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mevlana, Tolstoy, Marx, Kant, Bediüzzaman, Eflatun, Dostoyevski
#1
Lev Tolstoy
 
Büyük bir rus yazarı olan Lev Nikolayeviç Tolstoy zengin bir ailenin çocuğu olarak Yasnaya Polyana'da doğdu. Eğtimini evde aldı. 1844 yılında Kazan üniversitesinin Batı Diller fakültesinde sonra sonra Hukuk fakültesinde okumaya başladı. 1847 de üniversiteyi bitirmeden babasından miras kalan Yasnaya Polyana'ya gitdi. 

1851 yılında kendi yaşamının manasız ve kendinden çok nefret ederek Kavkasya'daki orduya katılır ve orda ilk romanı olan "Çocukluk" üzerinde çalışmaya başladı. Bir sene sonra romanın yayınlanmasıyla Tolstoy literatür alanında ünlü oldu.

1862 de 34 yaşında Tolstoy soylu aileden olan 18 yaşlı Sofya Bers ile evlendi. Evliliğinin ilk 10-12 senesi boyunca "Savaş ve Barış" ve "Anna Karenina"yı yazdı.


1879 da "İtiraflarım" kitabını yazmaya başladı. Bu kitapda Tolstoy, görüşlerinin nasıl değistiğini, soylu sınıf ideolojisinden nasıl koptuğunu ve "sıradan çalışan halk"ın tarafına nasıl geçtiğini anlatıyor.


19210 yılının sonbaharında kendi görüşüne göre yaşamayı gerçekleştirmek için gizlice Yasnaya Polyana'yı terk eder, ama yolda hastalanarak vefat eder ve Yasnaya Polyana'da defnedilir.

 
Mevlana Kimdir?
 
Afganistan’ın Belh şehrinde 1207 yılında doğmuştur. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubat’ın davetini kabul ederek ailesi ile birlikte henüz küçük yaşta iken Konya’ya gelmişlerdir.

Şemsi Tebrizî’den aldığı tasavvufi terbiye ile olgunluğa ermiş, Enfusi metotla zikir ve evradını icra etmiştir. En meşhur eseri Mesnevîve Fîhi Ma Fih adlı eserleridir. Mevlana Farsça yazan ve konuşan, bilcümle aleme hitap eden bir tasavvuf geleneğinin önderidir.

Semâ ve raks (kendi etrafında dönme) ayinleri icra etmiştir. Dünyada en çok bilinen Tasavvuf Pîrlerinden birisi de Hz. Mevlana Celâleddin-i Rûmî hazretleridir. Felsefi düşüncesinde güzel ahlak ve başkalarının kusurlarını görmemezlikten gelmek, tevazu ve merhameti esas alan bir anlayışı savunmuştur.

Kabri Konya şehir merkezinde Mevlana dergahı ve külliyesi içindedir. 
 
Karl Marx kimdir?
 
 Komünizm’in ilk ve en büyük temsilcilerinden birisi olan Alman filozof ve ekonomistçi. Komünizmin kurucularından olan Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Trier kentinde doğdu. Babası avukat Hirschel Marx, annesi Henrietta Marx idi. Ailesi Karl henüz bir çocukken Yahudilikten vazgeçip, Protestanlığı seçti. Trier’de klasik eğitimini tamamlamış olan Karl Marx, daha sonra Bonn Üniversitesinde hukuk okudu ama felsefeye olan ilgisi onu bu disiplinden uzak tuttu. Beş yıl boyunca “Aydınların metropolü” Berlin’de yaşadı.
 
Karl Marx’ın görüşleri
Komünist Manifesto, el yazması. Marksizm, standard felsefi süreçten farklı olarak düşünüşün dışında eylemi de içerir (Marx, praksis ve felsefeyi birleştirerek, Marksizm’i “praksis felsefe” vasfına bürümüştür, buna göre Marksist felsefe düşünüş ve faaliyeti birlikte gerçekleştirir). Ölümünden sonra Lenin, Mao, Stalin ve Troçki gibi liderler Marksizmi çeşitli şekilde yorumlamışlar ve bu yorumların sonucu ortaya koydukları hareketler Leninizm, Maoizm gibi isimlerle adlandırılmıştır.
 
Karl Marx’ın felsefesi

Marx’ın felsefesinin dayanak noktası insanın doğası ve toplum içindeki yeridir. Hegelci diyalektiğin yardımıyla insan doğasının değişmezliği kavramını reddeder. Burada kastedilen insan doğası, fizyolojik ihtiyaçlar değil insanın toplum içinde yarattığı hareket ve davranış biçimidir.


 Bunu da “tarihsel süreç” ve “doğa” kavramlarını bir arada ele alarak yapar. Sosyal koşulların davranışı belirlemesi, doğanın insanın davranışını belirlemesinden önce gelir. Ama bu insan doğasının varlığını reddetmez, yabancılaşma teorisi bunun üstüne kurulur. İnsan emeği kaçınılmaz olarak doğal bir kapasite gerektirir ama bu da insan bilincinin aktif rolüne sıkıca bağlıdır:
 
Tarih anlayışı
Marx’ın tarihsel materyalizm kuramı toplumun her zaman temel olarak -üretim ilişkileri ve buna bağlı olarak ekonominin sistemin dinamiği olduğu- maddi koşullara göre belirlendiğini öne sürer. İnsanlar öncelikle “yaşamlarını sürdürmek gayesiyle içmek, yemek, barınmak ve giyinmek” gibi gereksinmeleri karşılamak için ilişkiye girer.


Marx ve Engels, Batı toplumlarının gelişmesini ve geleceğini, birbirini takip eden ilk dört döneme ayırır ve beşinci olarak gelecekte yaşanacağını varsaydıkları komünizm dönemini öngörür:

İlkel komünizm: Avcı ve toplayıcı dönemde, paylaşılan mülkiyete ve ilkel demokrasiye dayanan kooperatif aşiretler, kabileler.

Kölelik: Toplumun kabileden şehir devlete geçtiği, köleliğin, özel mülkiyetin ve aristokrasinin doğduğu, tarımın yaygın olduğu dönem.


Feodalizm: Kralın da dahil olduğu aristokrasinin yönetici sınıf haline geldiği, dinin önemli bir yer tuttuğu üçüncü dönem.


Kapitalizm: Burjuva sınıfının yönetici, proletaryanın da ezilen sınıf olduğu, parlamenter demokrasinin yaygın olarak politik sistem olduğu, piyasa ekonomisinin işlediği ve üretim araçlarına ağırlıkla özel mülkiyetin sahip olduğu dönem.


Komünizm: İşçilerin devrim yaparak kapitalistleri kovduğu ve devletsiz, sınıfsız, mülkiyetsiz bir toplumun yarattıkları beşinci dönem.


Politik ekonomi
Marx’a göre, insanın kendi emeğine yabancılaşması (meta fetişizmine dönüşen süreç), kapitalizmin en belirgin niteliğinden biridir. Kapitalizmden önce, Avrupa’da var olan piyasalarda üreticiler ve tüccarlar mal alıp satardı. Kapitalist üretim tarzının gelişmesiyle birlikte emeğin kendisi bir mal (meta) halini almıştır. 


İnsan artık yaptığı ürünü değil, kendi emek gücünü belirli bir ücret karşılığında anlaşarak satmaktadır. Emek gücü, insanın zanaatçılığından farklılaşarak sistemin devamlılığını sağlayan, tamamıyla alınıp satılabilen bir araç haline gelmiştir. Emek gücünü satmak zorunda olanlara proletarya, bu emek gücünü satın alan, genellikle mülk ve üretim teknolojisine sahip gruba da burjuva denir. Proleterler, kapitalistlerden sayıca ve kaçınılmaz olarak fazladır.
Karl Marx’ın ünlü sözleri
 
·      Metalaɾ dünyası büyüdükçe insanlaɾ dünyası küçülüɾ. / Karl Marx
·      Toplumun kɑlɑbɑlıklɑrı ve onlɑr gibi düşünenler benim kitɑbımı okumɑsınlɑr; hem ben, onɑ hiç el sürmemelerini ɑlışkɑnlıklɑrınɑ uyɑrɑk eserimi yɑnlış ɑnlɑmɑlɑrınɑ yeğ tutɑrım. / Karl Marx
·      Kitaplaɾım, onlaɾı yazaɾken içtiğim tütünün bile paɾasını kaɾşılamadı. / Karl Marx
·      Lɑnetlenmeyi göze ɑlmɑyɑn bir insɑn hiçbir şey yɑpɑmɑz. / Karl Marx
 
Immanuel Kant
 
Tanınmış Alman filozofudur. Fikirleri bakımından Platon‘la, Aristoteles ‘le ölçülebilen filozoflar arasında sayılır. Könisberg’de doğdu. Ailesi VII. yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göç etmiş, fakir bir aileydi. Kant’ın çocukluğu büyük zorluklar içinde geçti. Öğrenimini tamamlayabilmek için okul saatlerinin dışında çalışmak zorunda kalmıştı.
 
 
Kant, öğrenimini tamamladıktan sonra Prusyalı zengin ailelerin çocuklarına dersler vermeye başladı. Bir yandan da fiziğe, matematiğe de merak sarmıştı. Yalnız, en çok felsefeyi seviyordu. 1781’de ilk eseri «Saf Mantığın Tenkidi» adındaki kitabını tamamladı. Bu eser, son iki yüzyıl içinde yayınlanan felsefi eserlerin en önemlisi sayılır. 

İnsanın zihninin içindekilerle, görülenlerin, yapılanların ayrı ayrı şeyler olduklarını ileri süren filozof, denenmeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ileri sürer, «Dış dünyanın ne olduğunu görmeden hiç kimse bilemez» der. «Başımıza gelenlerin birbirlerine olan bağlarını ancak mantık yolu ile anlayabiliriz.»

Kant, ilk gençlik yıllarında Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau gibi filozofların etkisi altında kalmıştı. Birbirine zıt tezleri olan bu filozofların eserlerini gözden geçiren Kant en sonunda Hume’un felsefesini kendi düşüncelerine yakın bularak onun eserleri üzerinde çalışamalara girişti.

Kant, hayatının son yıllarında akli muvazenesini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı, 80 yaşında öldü. Filozofun eserleri arasında «Tabiatın Metafiziği», «Saf Mantığın Sınırları İçinde Din», «İşe Yarar Mantığın Tenkidi» başta gelir.
 
Bediüzzaman Said Nursî

Bediüzzaman Said Nursî, 1878'de Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki medreselerde eğitim gördü. Kendisinde görülen harikulade zekâ ve hafıza sebebiyle, önceleri "Molla Said-i Meşhur" diye tanındı. Daha sonra "Zamanın Harikası" anlamında "Bediüzzaman" unvanıyla şöhret buldu.

Talebelik yıllarında temel İslamî ilimlerle ilgili doksan kitabı ezberledi. Her gece bunlardan birini tekrar ediyordu. Bu tekrarlar O'nu, Kur'an âyetlerini derinlemesine anlamasına birer basamak oldu ve her bir Kur'an âyetinin bütün kâinatı ihata ettiğini gördü.

1900'lü yılların başında, doğuda Medresetü-z Zehra adında, din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir İslam üniversitesi kurmak fikriyle, yönetim ve hilafet merkezi olan İstanbul'a geldi ve hayatı boyunca bu fikrini gerçekleştirmek için gayret gösterdi. Bugün doğrudan istediği şekilde bir üniversite kuramamış olmakla birlikte, dünyanın her tarafına uzanan ilim evleri açılması ile Bediüzzaman'ın hayalini kurduğu ilim yuvaları farklı bir şekilde vücut buldu.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu cephesinde gönüllü alay komutanı olarak hizmet etti. Savaş esnasında yaralanıp iki buçuk yıl Rusya'da esir kaldı. 1917'deki Bolşevik İhtilali esnasındaki kargaşadan yararlanıp esaretten kurtuldu. Dönüşte, Genelkurmay'ın kontenjanından Osmanlı'nın en üst düzey dinî danışma merkezi olan "Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye"de görev yaptı. İngilizlerin İstanbul'u işgali yıllarında onların aleyhinde Hutuvat-ı Sitte adıyla bir risale neşretti. 

Anadolu'da başlatılan İstiklal mücadelesine destek verdi.
1925 yılında Van'da eğitim faaliyetlerinde bulunurken, o sırada meydana gelen Şeyh Said hareketi sebebiyle, bu harekete karşı çıktığı halde, tedbir olarak önce Burdur'a, ardından Isparta ve Barla'ya gönderildi. Burada sekiz yıl kaldı. "Risale-i Nur" isimli Kur'an tefsirinin çoğu bölümlerini burada yazdı. Eserleri ve fikirleri sebebiyle 1935 senesinde Eskişehir Mahkemesine sevk edildi.

Sürgüne gönderildiği Kastamonu'da eserlerini yazmaya devam etti. 1943'te Denizli Mahkemesi'ne, 1948'de Afyon Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeler beraatla neticelendi.

1950'de çok partili hayata geçildiğinde dini hak ve hürriyetler genişledi. Bediüzzaman, bu dönemde eserlerini matbaalarda bastırdı.
Bediüzzaman Said Nursi, 23 Mart 1960'ta Urfa'da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
 
 
Eflatun (Platon) ?

Asıl adı Aristokles olan Platon, 429 yılında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer olarak Atina ile Argina gösterilir. Ailesi, Atina'nın soylu ailelerindendir ve önemli bir nüfuza sahiptir. Soy ve çevre bakımından tam bir aristokrat olduğu söylenebilir. 20 yaşına kadar sporla uğraştı. Çevresi tarafından atletik yapısından dolayı geniş göğüslü anlamına gelen 'Platon' olarak adlandırılmıştır.

Sokrates'le tanıştıktan sonra sporu bırakarak kendini düşünce hayatına adadı. 37 yaşında İtalya ve Mısır'a gitti. Burada bilgi ve tecrübesini arttırdı. 387 yılında Syrakuza kralı 1. Dionysos'un kendisini çağırması üzerine Syrakuza'ya gitti. Burada filozofların yönetimini gerçekleştirebileceğini düşündüyse de hayal kırıklığına uğradı. Kralla arası bozulunca Spartalılara ait bir gemi ile ülkeden gönderildi. Yolculuk sırasında Spartalılar tarafından köle olarak satılmak üzereyken kendisini tanıyan birinin yardımıyla köle olmaktan kurtuldu.

Genç yaşta Sokrates'in öğrencisi olan Platon'u en çok etkileyen olaylardan biri hocasının yıkıcı fikirler yaydığı gerekçesiyle ölüme mahkum edilmesi olmuştur. 388 yılında Atina'da Eski Yunan'ın ilk felsefe okullarından birini açtı. Uzun yıllar burada öğretmenlik yapan Platon, 347 yılında hayatını kaybetti. 


Platon, demokratik bir yönetime karşıdır ve bilgelerin yönetimini savunur. İnsanların doğuştan eşit olmadığına inanarak köleliğin gerekli olduğunu savunmuştur. 

Önemli Eserleri

Devlet (Platon bu eserinde en iyi, ideal devleti anlatmaktadır.)

Devlet Adamı (Bilge bir filozof olması istenen yöneticinin özellikleri ve ödevleri belirtilir.)

Yasalar (Devlet adlı eserinde belirtilen ideal devlete ulaşacak bir topluluğun ayrıntılı kurallarını anlatmaktadır.)

 
Dostoyevski (1821 – 1881)

19. yüzyıl ünlü Rus romancısı.
Dostoyevski Moskova’da doğdu. Eserleriyle Rus edebiyatını temsil etmiş ve bütün dünya edebiyatında kendisinden sonra gelen kuşaklarını etkilemiş bir yazardır. Gençliğinde Çar’a karşı görüşleri nedeniyle önce ölüm cezasına çarptırıldı, ardından bağışlanarak Sibirya’ya sürüldü. Sibirya dönüşü eserlerini yazmaya başladı.

Eserlerinde insan psikolojisinin derinliklerini, insanda suç ve erdemin bir arada bulunmasını, iyilik ve kötülük savaşında mutlaka iyiliğin galip geleceğini yansıttı.

Gogol ve Puşkin gibi Rus yazarlardan etkilenmiş olan Dostoyevski, eserlerindeki kahramanlarla dünya edebiyatında yepyeni bir çağ açtı.
Dostoyevski’nin yapıtlarında betimlemeler fazla yer tutmaz. Yazar, daha çok konuşmalara önem verir ve bu konuşmalar sırasında dinginlik arayan sıkıntılı kahramanlarının karmaşık bilinçaltını gözler önüne serer.

Bütün toplum tabakalarını ilgilendiren bir araştırma yaparak toplumsal ilişkileri inceleyen Dostoyevski’ye göre suç bir bahtsızlıktır, suç işleyen de sözgelimi Suç ve Ceza’daki yaşlı tefeciyi baltayla öldüren yoksul öğrenci Raskolnikov gibi mutsuz bir yaratıktır.
 Ama Raskolnikov, pişmanlık sayesinde kurtulacak, Sibirya’ya kadar peşinden gelen yoksul sokak kızı Sonya’ya duyduğu aşkla doğru yola dönecektir. Dinsel esinli bu romanda Dostoyevski, Batı düşüncesi ile tanrıtanımaz düşüncenin Rus düşüncesine zararlı saydığı etkisini sergilemiştir.

Aynı türden sorunlar, yazarın başyapıtı olarak nitelediği Karamazov Kardeşler ‘dede ele alınmıştır. Bu şiddet dolu ve oldukça , yoğun romanda Dostoyevski, İyi ile Kötü arasında bocalayan kendi ruhsal yapısını yansıtmaktadır.
??Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.??


Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe??

?? Aşk güzeldir karşılığı varsa,karşılıksız da sevilir karşında ki vatansa??
Cevapla PGM
Teşekkür verenler: NextWorld
#2
Okunabilirlik 0. Açılmak için açılmış konu. İşte bu yüzden forumda bu kadar mesajım var, her zaman bu tür şeyleri söylerim.
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#3
Okuma ozaman güzel kardeşim ? Ne diyebilir istiyorsanda rapor et birşey diyemem ama Bir uğraş bir araştırma var ? bir yorum yapmadan öncede bunu fark etmelisiniz. Bu konu açıldı çünkü bir konudan ötürü foruma dikkatlice baksaydiniz cok rahat bir şekilde anlardiniz bunu.
??Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.??


Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe??

?? Aşk güzeldir karşılığı varsa,karşılıksız da sevilir karşında ki vatansa??
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#4
(31-05-2019 Saat: 21:47)ByDeccaL Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Okuma ozaman güzel kardeşim ?  Ne diyebilir istiyorsanda rapor et birşey diyemem ama Bir uğraş bir araştırma var ? bir yorum yapmadan öncede bunu fark etmelisiniz. Bu konu açıldı çünkü bir konudan ötürü foruma dikkatlice baksaydiniz cok rahat bir şekilde anlardiniz bunu.

Foruma senden daha dikkatli baktığıma eminim ve önceki konuyu da gördüm, ama burda uğraş falan yok kusura bakma
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#5
Niye hemen olumsuz yorumlarla dalıyorsunuz ki konuya bilmiyorum. İyi kötü bir bilgi verilmiş işte... daha iyisini siz yazarsınız olur biter. sadece eleştirmek çözüm değil... Önünüze gelen yemeklerin hepsini "bu kötü olmuş" diye yemeyip geri çevirdiğiniz oluyor mu ? eninde sonunda birini yiyorsunuz, nekadar kötü olduğuna bakmadan. (ki, kötülük izafi bir kavram)
Yani, daha iyisi yapılana kadar, en iyisi bu.
Ana prensibimiz "İnsana Saygı" Amacımız sadece para kazanmak ya da geyik değil, aynı zamanda faydalı şeyler yapmak. sadece para kazanmak olsaydı, yapılacak birçok şey vardı...  Haksızlığa uğrayan varsa sırayla diğer görevlilere, sonra adminlere, tatmin olmazlarsa da bana yazabilirler. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, evrensel hukuk kaidelerine uymaya çalışacağız. 

Önemli konular listesi: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99072
Android 10tl programı: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=98074
Yeni Görevli kuralları: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99597
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#6
(31-05-2019 Saat: 22:15)admin Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Niye hemen olumsuz yorumlarla dalıyorsunuz ki konuya bilmiyorum. İyi kötü bir bilgi verilmiş işte... daha iyisini siz yazarsınız olur biter. sadece eleştirmek çözüm değil... Önünüze gelen yemeklerin hepsini "bu kötü olmuş" diye yemeyip geri çevirdiğiniz oluyor mu ? eninde sonunda birini yiyorsunuz, nekadar kötü olduğuna bakmadan. (ki, kötülük izafi bir kavram)
Yani, daha iyisi yapılana kadar, en iyisi bu.

Bu benim ilk kez bunu yapışım değil. Felsefenizi anlayıp saygı gösteriyorum ancak bu benim kişisel özelliğim. (Şöyle açıklayayım, önüme gelen yemeği beğenmeyip üstüne de uzunca bir süre aç kalabilirim. Eninde sonunda yemek ayrı bir konu, burada vurguladığım tepki ve direniş.) Ya da ben bunun neden mantıksız geldiğini güzelce açıklayamadım. Forumda böyle bilgilerin olmasını isteyişiniz güzel ancak daha uğraş verilen bir yazı yazılabilir. Tüm herkesi tek bir başlıkta toplamış, kim okumak ister ki bunu? Bunu ilgi çekici kılmak lazım. Evet, eleştirip kendim daha iyisini yapmadım ama nasıl yapılacağını açıklayabilirim. Bir bilgiyi verirken onun görünüşü bilgiden daha önemli oluyor. Bunu ilgi çekici yapan görünüşü tabii. Anlatılmak istenen her insanı ayrı ayrı anlatmak lazım, belki ayrı ayrı konu açmak, ya da onlar hakkında daha eğlendiren okuması daha az bilgiler vermek(onedio yapıyor bunu mesela). Ya da onedio bunu yaparken biz niye yapalım??
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#7
Şöyle bir cevap vereyim size, evet bir konuda okunurlugu artırmak için daha sadeleştirilmiş bilgiler yazılabilir veya her kişiyi farklı farklı konularda açılıp resinle guzellestirile bilir ve okunur hale getirilebilir. Ama şimdilik bunun böyle olması gerekti, aslında tek tek konular hâlinde paylaşım yapacaktım fakat, o an elimde iş vardı böyle hazirlamistim, bilginin iyisi kötüsü olmaz hızlı karar alıp paylaşmayı seçtim, en kötü karar kararsizliktan iyidir nede olsa.
??Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.??


Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe??

?? Aşk güzeldir karşılığı varsa,karşılıksız da sevilir karşında ki vatansa??
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#8
"daha uğraş verilen bir yazı yazılabilir" => katılıyorum
"Tüm herkesi tek bir başlıkta toplamış, kim okumak ister ki bunu" => Bunu özet olarak ben istemiştim.. yeni bir tarz/format olarak (diğer bir önceki konuda istemiştim bunu). maksat özet bilgilerin bir arada toplanmış olması idi, tek tek yazılmaktan biraz farklı idi... sadece derli toplu görmek istemiştim.

"nasıl yapılacağını açıklayabilirim" => Olur, tabiki
"Bunu ilgi çekici kılmak lazım" => doğru, katılıyorum
"Bunu ilgi çekici yapan görünüşü tabii." => katılıyorum, ancak "görünüş iyi olmayacak" diye, bir bilgiyi hiç vermemek ya da birşeye hiç başlangıç yapmamak da ayrı bir hata olur sanki. "Yemek nasıl olsa güzel olmayacak" deyip hiç pişirmemek ve aç kalmak gibi... Buna, "mükemmeli ararken, daha düşük kaliteden de mahrum kalmak" diyebiliriz.

Genel anlamda, eleştirinin birşeyi geliştirdiği bir gerçektir... Yani eleştirmeniz gayet tabi/güzel; Ancak eleştiri de yapıcı yapılsa daha iyi olur, bir ürünü/hizmeti yapanın eleştirisi onu geliştirmeye/güzelleştirmeye yönelik olmalıdır, yıkmaya, işini yapmasını engellemeye değil.
Ana prensibimiz "İnsana Saygı" Amacımız sadece para kazanmak ya da geyik değil, aynı zamanda faydalı şeyler yapmak. sadece para kazanmak olsaydı, yapılacak birçok şey vardı...  Haksızlığa uğrayan varsa sırayla diğer görevlilere, sonra adminlere, tatmin olmazlarsa da bana yazabilirler. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, evrensel hukuk kaidelerine uymaya çalışacağız. 

Önemli konular listesi: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99072
Android 10tl programı: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=98074
Yeni Görevli kuralları: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99597
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#9
(31-05-2019 Saat: 22:38)admin Nickli Kullanıcıdan Alıntı: "daha uğraş verilen bir yazı yazılabilir"  => katılıyorum
"Tüm herkesi tek bir başlıkta toplamış, kim okumak ister ki bunu" => Bunu özet olarak ben istemiştim.. yeni bir tarz/format olarak (diğer bir önceki konuda istemiştim bunu). maksat özet bilgilerin bir arada toplanmış olması idi, tek tek yazılmaktan biraz farklı idi... sadece derli toplu görmek istemiştim.

"nasıl yapılacağını açıklayabilirim" => Olur, tabiki
"Bunu ilgi çekici kılmak lazım" => doğru, katılıyorum
"Bunu ilgi çekici yapan görünüşü tabii." => katılıyorum, ancak "görünüş iyi olmayacak" diye, bir bilgiyi hiç vermemek ya da birşeye hiç başlangıç yapmamak da ayrı bir hata olur sanki. "Yemek nasıl olsa güzel olmayacak"  deyip hiç pişirmemek ve aç kalmak gibi...  Buna, "mükemmeli ararken, daha düşük kaliteden de mahrum kalmak" diyebiliriz.

Genel anlamda, eleştirinin birşeyi geliştirdiği bir gerçektir... Yani eleştirmeniz gayet tabi/güzel; Ancak eleştiri de yapıcı yapılsa daha iyi olur, bir ürünü/hizmeti yapanın eleştirisi onu geliştirmeye/güzelleştirmeye yönelik olmalıdır, yıkmaya, işini yapmasını engellemeye değil.

Ofansif olduğumun farkındayım. Ancak tam olarak nasıl geliştirileceği hakkında pek fikrim olmayan konularda, ama bir şeylerin eleştirilmesi gerektiğini bildiğim şeylere yaptığım eleştiriler böyle oluyor. İşi yıkmaya ya da engellemeye çalışmadım. Sadece bir şeylerin ters olduğunu belirtmek istedim. Eleştiri belki her zaman geliştirmeyebilir ancak değiştirebilir. Sonuçta eleştirinin asıl amacı yanlış ya da doğruyu söylemek, yapıcılık da bunun daha üst ve zahmetli bir boyutu.
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#10
Konu içeriği tek tip yazı boyutunda ayarlandıktan sonra başlıkların yazı boyutu büyütülüp ve metnin tamamı seçilerek ortalanırsa standart yakalanmış olur. İçeriğin araştırılmasına verilen önem kadar sunuş'a da dikkat etmemiz gerekli... (Ne kadar araştırıldı bilmiyorum.)

Doğrudan kopyala yapıştır , yapmayalım. Bizde zamanında böyle yapıyorduk , hatta kendi adıma metin arkasındaki site tasarımını da kopyaladığım olmuştu...

#N'oluyor kardeşim , ne bu tantana?

Ayrıca @Admin postbit'te kayma meydana gelmiş...
-NEXTWORLD
Lütfen "Rep Verbutonuna tıklayarak bizi değerlendirin.
Forum Organizatörü
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#11
Konunun okunabilirliği sıfır. Merakla girdiğim konuyu okuyasım gelmedi. 

Alıntı:Okuma ozaman güzel kardeşim ? Ne diyebilir istiyorsanda rapor et birşey diyemem ama Bir uğraş bir araştırma var ?
Buradaki yorum çok saçma bir o kadar da komik olmuş. Hem kendi konunu baltalamışsın hem de araştırdığını söylemişsin. Basbaya kopyala yapıştır bir konu olmuş. Buna araştırma değil alıntılama derim. Özgün bir yazı olsaydı o zaman beğeni kazanırdı. Kopyala yapıştır konularla spam forumlardan farkımız kalmaz.

Yapman gereken yorum "haklısınız, düzenliyorum" olmalıydı.
1
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#12
(02-06-2019 Saat: 00:50)NextWorld Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ayrıca @Admin postbit'te kayma meydana gelmiş...

Postbitteki kayma nerede, madem buldun, az daha bilgi verseydin iyiydi.. görünüşte belirgin bir kayma göremiyorum. html kodlara girince de direk farketmesi zor. nerede kayma ?
Ana prensibimiz "İnsana Saygı" Amacımız sadece para kazanmak ya da geyik değil, aynı zamanda faydalı şeyler yapmak. sadece para kazanmak olsaydı, yapılacak birçok şey vardı...  Haksızlığa uğrayan varsa sırayla diğer görevlilere, sonra adminlere, tatmin olmazlarsa da bana yazabilirler. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, evrensel hukuk kaidelerine uymaya çalışacağız. 

Önemli konular listesi: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99072
Android 10tl programı: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=98074
Yeni Görevli kuralları: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99597
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#13
Ekran-Al-nt-ssssss.png

İçeriğin mavi okla belirtilen alanda olması gerekiyordu , fark ediliyor diye resim eklememiştim.
-NEXTWORLD
Lütfen "Rep Verbutonuna tıklayarak bizi değerlendirin.
Forum Organizatörü
Cevapla PGM
Teşekkür verenler: Aisha*
#14
Teşekkürler,
ama bende öyle görünmüyor...

farklı browser ile denedim. sadece chrome'da öyle görünüyor. Firefox ve operada normal.
Acaba chrome'da neden öyle... kodlara baktım, bir bozukluk göremedim... Bundan anlayanlar bi baksın...sadece chrome browser ile böyle.. Desktop bilgisayarda... mobil değil. (mobilde nasıl bilmiyorum)

Olay mevlanadan nereye geldi :)
Ana prensibimiz "İnsana Saygı" Amacımız sadece para kazanmak ya da geyik değil, aynı zamanda faydalı şeyler yapmak. sadece para kazanmak olsaydı, yapılacak birçok şey vardı...  Haksızlığa uğrayan varsa sırayla diğer görevlilere, sonra adminlere, tatmin olmazlarsa da bana yazabilirler. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, evrensel hukuk kaidelerine uymaya çalışacağız. 

Önemli konular listesi: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99072
Android 10tl programı: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=98074
Yeni Görevli kuralları: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99597
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#15
(02-06-2019 Saat: 11:50)NextWorld Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ekran-Al-nt-ssssss.png

İçeriğin mavi okla belirtilen alanda olması gerekiyordu , fark ediliyor diye resim eklememiştim.

Postbiti yatay yap usercp seçeneklerden.
developer
İletişim: james@10tl.net

OEJZ.gif(geliştirme çabaları.)
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#16
Son gözlem: chrome ile de, login olunca normal görünüyor, login olmayınca, bozuk.
Bu durumda, login olmamış browser'larda nasıl düzgün gösteririz ?
Ana prensibimiz "İnsana Saygı" Amacımız sadece para kazanmak ya da geyik değil, aynı zamanda faydalı şeyler yapmak. sadece para kazanmak olsaydı, yapılacak birçok şey vardı...  Haksızlığa uğrayan varsa sırayla diğer görevlilere, sonra adminlere, tatmin olmazlarsa da bana yazabilirler. Elimizden geldiği kadar adaletli olmaya, evrensel hukuk kaidelerine uymaya çalışacağız. 

Önemli konular listesi: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99072
Android 10tl programı: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=98074
Yeni Görevli kuralları: https://destek.10tl.net/showthread.php?tid=99597
Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:
#17
Aisha'nın dediği gibi yapınca düzeliyor tabi yatay olarak , ancak eskisi gibi düşey formatta istersek nasıl olur bilmiyorum... Yeni eklenen Rankla ilgili olabilir mi? Genişlik değeri sorun yaratıyor olabilir.
-NEXTWORLD
Lütfen "Rep Verbutonuna tıklayarak bizi değerlendirin.
Forum Organizatörü
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 ZiyaretçiWebfast.10tr.net - Dev Paylaşım Platformu -