Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Askeri Lise Mülakatları A'dan Z'ye 2
#1
görülüyor ki çogu arkadasımız askeri MYO lar hakkında konu açıyor ve konuların cogunun içinde bilgi eksikliği mevcut..arama yapacak arkadaslar da bilgilere bu kalabalıktan dolayı ulaşamıyor..birçogu da soru sorulan konular...bunu düzenli hale getirmek adına askeri meslek yüksek okulları ile alakalı tüm bilgileri tek bir başlık altında toplamaya karar verdik..bu konu altında tüm bilgileri paylaşabileceksiniz...resmi sitelerde bir yenilik oldugu anda buradan duyurusu yapılacak ve konu baslıgı editlenerek bilgi edinmeniz sağlanacak...

lütfen bu konuyu incelemeden yeni konu açmayınız..sorularınızı bu konu altından sorunuz...aksi halde konularınız kilitlenecektir...

Önceki konu için TIKLAYINIZ...KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

1. ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARININ AMACI : 

Astsubay Meslek Yüksek Okullarında uygulanan eğitim öğretimin amaçları aşağıda belirtilmiştir. 
a. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Genel Amacı : 
4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneği kazanmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir. 

b. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Özel Amaçları : 
Yukarıda belirtilen genel amaç doğrultusunda; 
(1) Mezun olan her astsubaya, takım astsubaylığı ve kısım komutanlığı seviyesinde sevk ve idare yeteneği ile çeşitli silahların tanıtımı, lojistik ilkeleri, birlik karargahlarında görev esaslarını öğretmek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek davranışlar kazandırmak, 
(2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarında öğrencilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağdaş bilim esaslarına göre gelişmesine katkıda bulunabilecek; meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak, 
(3) Öğrencilere mensubu olmadıkları diğer kuvvetlerin özellikleri hakkında genel bilgi kazandırmak, 
(4) Öğrencilerin bedenen, ruhen, ilmen ve fikren eğitilerek yeteneklerini geliştirmek ve güçlükler karşısında başarılı birer lider olarak yetiştirmektir. 

2. ANA İLKELER : 

Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.
a. Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır. 
b. Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. 
c. Eğitim ve öğretim plân ve programları; ön lisans eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları çerçevesinde, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanır ve sürekli olarak geliştirilir. 
ç. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir. 
d. Öğrencilerde, bilimsel ve özgür düşünce, yaratıcılık, çağdaş demokrasi ile insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı ve buna uygun davranışlar geliştirilir. 
e. Her türlü faaliyetin icrasında, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine özen gösterilir. 
f. Öğrencilerin güzel sanatlarla meşgul olmaları, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri teşvik edilir. 

3. GÖREV : 

Astsubay Meslek Yüksek Okullarının görevleri şunlardır: 
a. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği ve bu Yönergedeki amaç ve ilkelere uygun olarak; 
(1) Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, 
(2) Görevini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış, 
(3) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, inisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu ve özgüveni gelişmiş, 
(4) Cumhuriyete, yurda ve millete karşı sevgi ve bağlılık, itaat, azim ve dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik, fedakarlık, harbe hazırlık, iyi geçinmek, iyi ahlak sahibi olmak, sır saklamak, intizamlı olmak, diğer ülke askerleriyle iyi geçinmek, meslek sevgisi, vazife bilinci, dürüstlük, yeterlilikten oluşan meslekî değerleri benimsemiş, 
(5) Ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip, 
(6) Sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askerî ve genel kültüre sahip, 
(7) Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fizikî yetenekler ile meslekî değerler bilincini kazanmış, 
(8) Mezuniyet sonrası temel meslekî eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak yönelişi kazanmış muvazzaf astsubaylar yetiştirmektir. 
b. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, görev ve sorumluluklarına uygun olarak; yetiştireceği muvazzaf astsubaylara, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip eğitim ve öğretim vermek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla ön lisans programı açmak, 
c. Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmek, 
ç. Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmek, 
d. Öğretim elemanlarının çalışmalarının ulusal ve uluslararası askeri ve bilimsel süreli yayınlarda yer almasına, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinliklerde bildiri sunmasına, yaptığı araştırmaların sonuçlarının yayımlanmasına imkan sağlamaktır.KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMLARI


GENEL BİLGİLER

Her yıl Mayıs-Haziran aylarında müracaatlar kabul edilecek ve ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuçlarında komutanlıkça belirlenen puana göre öğrenci alınacaktır. Başvuracak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
(3) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; 

(a) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
(b) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak.
© Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyü kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrii tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetin bulunmaması.
(ç) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

(4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
(5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
(6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek, (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

b. Sağlık İle İlgili Koşullar 
(1) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak.
(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak).
(3) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak.
(4) Her ne derece olursa olsun gözlük–lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.
(5) Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.
(6) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).

c. Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar 
(1) Devam mecburiyeti olan ve K.K.K.lığınca kaynak olarak belirtilen liselerden mezun olmak.
(2) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, bir önceki yılın herhangi bir dönemi ile sınavın yapıldığı yılın HAZİRAN döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak.
(4) Sınavın yapıldığı yılın Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirtilen başarılı puanı almış olmak.
(5) Anadolu Liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel lise vb. hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20, diğer liseler için en fazla 19 yaşında olmak (yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır).
(6) Boyu ve kilosu K.K.K.lığınca belirtilen sınırlar içerisinde olmak.


DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUDeniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu kuruluş çalışmalarına 11 NiSAN 2002 tarihinde Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun T.B.M.M. Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle başlanmıştır. 

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 01 EYLÜL 2003 tarihinde kurulmuştur. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri TC Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen; asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenen meslek programlarında ön lisans eğitim ve öğretimi görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

Güverte, İşletme ve Büro Yönetimi ile Ortak Dersler Bölüm Başkanlıkları Altınova/Yalova'da, Makine Bölüm Başkanlığı ise Derince/Kocaeli 'de konuşlanmıştır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda ortak, askeri ve akademik derslerin yanında, aşağıda belirtilen program/dallarda 4 yarıyıl halinde 68 hafta süreli eğitim verilmektedir. Bu eğitimler amaçlara dönük olarak görsel dershane ve özellikle laboratuvarlarda icra edilmektedir.Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olacak astsubay adayların öncelikle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yüzer birliklerinde Astsubay olarak alacağı görevleri başarı ile yerine getirebilmeleri maksadıyla, çağın teknolojik gelişmelerine paralel olarak bilimsel alt yapılarının geliştirilmesi esas alınmaktadır.

Bu kapsamda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde, milli ruhu, ATATÜRKÇÜLÜK bilincini geliştirici, milli birlik ve beraberliğe yönelik ilkeler ön planda tutulmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmeye hak kazanan öğrenciler; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Altınova/YALOVA'da 4 hafta süreli Temel Askerlik (intibak) Eğitimine alınırlar.

Temel Askerlik (intibak) Eğitimini başarıyla bitirerek and içen aday öğrencilere "Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi" adı verilir. Bu öğrenciler, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı ve okudukları programlar göz önünde tutularak sınıflara ayrılırlar.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin okulda almış oldukları nazari bilgileri, uygulamalı eğitimlerde geliştirmek ve gemi organizasyonları içinde koordineli çalışmayı öğretmek hedeflenmektedir. 

Bu amaçla l'inci sınıfta okul gemileri ile 3 hafta süreli açık deniz eğitimi, 2'nci sınıfta Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde tatbikatlara katılmak suretiyle, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine toplam 6 hafta süreli tatbiki eğitimler yaptırılır.

Eğitim ve Öğretim yılı içinde öğrencilere üstün denizcilik bilgisi yanında, mesleki bilgi ve teorik konuları geliştirip pekiştirmek amacıyla Deniz ve Kara birliklerinde uygulamalı eğitimler yaptırılır.

Öğrenciler ders dışı zamanlarını, ilgilendikleri muhtelif konulardaki eğitsel kollarda ve spor branşlarında çalışmalar yaparak değerlendirirler. Bunlar arasında müzik, tiyatro, fotoğrafçılık, gemicilik, atıcılık, atletizm, futbol, güreş, basketbol, voleybol gibi etkinlikler sayılabilir.

Ayrıca fırsat bulan öğrenciler çeşitli sanat ve kültürel faaliyetlerde ilgi alanlarında çalışmalar yapabilirler.

Okulların kapalı spor salonları, aletli jimnastik salonları, yüzme havuzlan ve tenis kortları bulunmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu parasız yatılıdır.

Öğrencilerin yiyecek, resmi giyecekleri, harçlık, eğitim ve sağlık ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere her ay Astsubay Çavuş maaşının belli oranında harçlık verilir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri normal koşullarda (hafta sonu, milli ve dini bayramlar, resmi tatil günleri) izin yaptıkları gibi, iki ayn akademik yarı yıl arasında 15'er gün ve akademik yıl sonunda da doğrudan sınıf geçenler 30'ar güne kadar izin yapabilirler.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenimleri sonunda başarılı olan öğrencilere sivil ve asker büyükler ile aileleri huzurunda Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmak üzere Astsubay Çavuş rütbesi ile diplomaları verilir.
iki yıllık Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitiminden sonra Astsubay Çavuş olarak mezun olanların maaşları ise; ortak maaş gösterge tablosunun 9'uncu derece l'inci kademesinden başlatılır.

Mezun olan astsubay çavuşlara, maaş katsayısına ek olarak Silahlı Kuvvetler tazminatı, tayın bedeli, iş riski, iş güçlüğü tazminatları ödenmektedir.
Astsubay Çavuş olarak atamaları yapılan personelin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Orduevlerinden, yaz aylarında Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesisleri (Kamplar)'nden ve Devlet konutlarından yararlanma hükümlerine göre lojmanlardan faydalanabilme hakları vardır.


HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU


HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİMİN AMACI 
Disiplin kurallarını benimsemiş, Yurt sevgisi bilinci kazanmış, Sorumluluk duygusu ve havacılık ruhu gelişmiş ,Mesleğini seven ve görevini yapan ,Eğitimli, temel değerlere sahip muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar yetiştirmektir. 


[b]LİDER EĞİTİMİ LİDER EĞİTİMİNİN AMACI; 
KItalarin ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere sahip, topluma her alanda önderlik yapacak astsubay yetiştirilmesi maksadıyla öğrencilerin bireysel eğitimini tamamlamak, gelişen eğitim-öğretim sistemleri hakkında bilgi sahibi kılmak. bu kapsamda; personele bilgiye dayalı bizzat yaparak öğrenme, öğrendiklerini süratli ve doğru bir şekilde uygulamaya dönüştürme yeteneği kazandırılmaktadır. 


ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ TEŞKİLATLARI: 

Lider eğitimi proğramı doğrultusunda, her öğrenci yürütülen faaliyete dahil edilmekte ve bu amaçla; sorumluluk almayı ,emir komuta etmeyi, ekip çalışması yapmayı öngören uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenci komuta teşkilatı; 

Öğrenci Komuta Teşkilatı, Onur Teşkilatı, Eğitsel Kol Teşkilatı 


İNTİBAK EĞİTİMİ

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sivil Kaynaktan Yeni Katılan Öğrenci Adaylarına; 
Okulu tanıtmak ve intibaklarını sağlamak, Askeri örf ve adetleri öğretmek, 
Başlangıç eviyesinde verilen eğitim ile sabır, fedakarlık, dayanıklılık ve meslek sevgisi temelini oluşturarak sivil yaş(** ! Küfür Etmek Yasaktır - Oto Filtre ! **) askeri yaşama geçişi sağlamaktır. 

YIL İÇİ ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Astsubay meslek yüksek okulunda akademik yil içinde; 

Askeri bilgi ve beceri ,Lider anlayişi ,Disiplin anlayişi ve ruhu,Askeri derslerin uygulanmasi amaciyla, haftada bir gün öğleden sonra uygulanan eğitimdir. 
Yanaşik düzen eğitimi ,Mekanik nişancili ,Muharebe eğitimi ,SBE 
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve Yönetmeliği’ndeki amaç ve ilkelere uygun olarak Hv.Astsb.MYO’nda muvazzaf astsubay olacak astsubay adaylarına Ön Lisans eğitiminde aşağıdaki nitelikler kazandırılır. 


a. Astsubay Nitelikleri : 


Askeri ve genel kültüre sahip, Yönetim ve liderlik faaliyetlerini bilen, Teknik bilgi, beceri ve uygulama yeterliğine sahip, Askeri yazışma usullerini bilen ve uygulayan, Askeri terbiye ve görgü kurallarını bilen ve uygulayan, Atatürkçü düşünce sistemini bilen, kavrayan ve özümseyen, 


Milli birlik ve beraberlik kavramı ile vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanmış, Hukuka saygılı, temel hukuk kurallarını bilen, Kendine güvenen, cesur ve soğukkanlı,İnisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu gelişmiş, Düzenli olmayı ve çalışmayı alışkanlık edinmiş, Araştırmacı ve mükemmeli arayan, 


Üstün karakter özelliklerine sahip, dürüst, adil ve fedakar, Örf ve adetlerine bağlı,İradeli ve gerçekçi, Askerliği seven ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden, Sadakat duygusu gelişmiş, disiplinli ve itaatkar, 


Birlik ruhu, uyumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, sır saklayabilen, Bedensel ve ruhsal varlığını ülke savunmasına adamış, Dayanıklı, kuvvetli, atılgan ve çevik, Sportmen ve spor yapmayı alışkanlık edinmiş, Hareketleri koordineli ve el becerisine sahip,Temel sağlık ve ilk yardım kurallarını uygulayan. 

b. Havacı Astsubay Nitelikleri : 

Havacı olmaktan gurur duyan; mesleğini benimsemiş, Askeri havacılığın ülke savunmasındaki önemini kavramış, Havacılık tarihini bilen ve havacılığa ilişkin gelişmeleri izleyen, Uçuş ve yer emniyet kurallarına ilişkin temel bilgiye sahip. 

c. Akademik Nitelikler : 


Öğrenim gördüğü programın gerektirdiği bilimsel yeterlik ve uygulama becerisine sahip, Günümüz ve geleceğin Hava Kuvvetlerinin çeşitli sınıf ve branşlarına yönelik teknik alt yapıya sahip, 


Ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik, siyasi, sosyal, askeri olay ve olguları neden sonuç ilişkisine dayandırarak değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip, Okumayı seven, okuma alışkanlığı kazanmış, Bir düşünceyi yazılı ve sözlü olarak açıkça ifade edebilen, Karar verme ve değerlendirme konularına sistematik olarak yaklaşan,

Olay ve olguları analitik yöntemlerle analiz eden, sonuçlandıran ve yorumlayan, Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 

Sistemleri etkin ve emniyetli bir şekilde kullanabilme becerisi gelişmiş, Bilgisayar sistemlerini ve uygulamalarını bilen, kavrayan ve bilgisayarı etkinlikle kullanan,

Meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip. (ECL’den en az 70 not alacak seviyede olmak.) 

[/b]
[b]JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
[/b]
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI
GENEL KOŞULLAR :
Adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan dolayı hükümlü bulunmaması veya soruşturma altında olmaması,

Kendisinin,öz veya üvey anne,baba ve kardeşlerinden herhangi birisinin;
Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmış ve halen çalışmakta olmaması;


Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsî sapıklık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, ırza geçmek, sarkıntılık, kız-kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik ve yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine giren suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap; Birinci Babındaki; Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar ve Sekizinci Babındaki; Genel Ahlâk ve Aile Düzeni aleyhine işlenen suçlar, 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranışta bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak, (Yukarıda belirtilen suçlara; suç ismi, konu, kapsam ve içerik bakımından 01 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda karşılığı yeniden düzenlenen suçlar dahil.) Yapılacak arşiv araştırma ve soruşturma sonucunda şüpheli yada sakıncalı halleri olmaması,

Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmaması veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmaması,Aile şeref ve haysiyetini ihlâl edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair haklarında bilgi ve belge olmaması,Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren; örgüt, dernek, öğretim kurumu vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belgenin olmaması,Nişanlı,evli,dul,çocuklu olmaması veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamaması, Herhangi bir siyasî partiye üye olmaması veya siyasî partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olması,Reşit değil ise veli göstermesi, düzenlenecek Yüklenme Senedi için senetlerde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi, Alkol, uyuşturucu, vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmaması ve bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olması,
Askerlik hizmetini yapmamış olması, Başvuru, Seçme Sınavları (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) ile Kesin Kayıt İşlemleri sırasında silâh altında olmaması veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınacak olmaması,

2009 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek puan türlerinde ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan almış olması, yapılacak Seçme Sınavlarında da (Fizikî Kontrol, Bedenî Yetenek ve Mülâkat Sınavları) başarılı olarak belirlenecek kontenjan içerisinde yer alması, 


DİKKAT ! Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri, ortaöğretim başarı puanı dahil edilmemiş puan türlerinden (ÖSS-SÖZEL-1, ÖSS-SAYISAL-1, ÖSS-EŞİT AĞIRLIK-1, ÖSS-YABANCI DİL) değerlendirmeye alınacak olup, sonradan puan türü değişikliği ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır. 
h. Başvuru, Seçme Sınavları ve Kayıt -Kabul İşlemleri esnasında adayların kendilerinden istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri, tam, doğru ve eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR :


Adayların;
Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde;
Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olması,Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke ve kellik bulunmaması,Ağır zührevî hastalık geçirmemiş olması,Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmaması,Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmaması,
Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmaması (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik belkemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina-Bifida sağlam kabul edilir),Güvercin veya kundura göğüs, düztabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmaması, İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmaması, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmaması, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmaması, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri olmaması. 
Sevk edileceği tam teşekküllü Askerî Hastaneden ‘ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR’ kaydını içeren Sağlık Kurulu Raporu alması gerekmektedir


Adres :Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe / ANKARA Tel : ( 0 312 ) 464 51 14 – ( 0 312 ) 464 51 15

[b]SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
[/b]


Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu


Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na ise 2008 - 2009 eğitim öğretim yılı için öğrenci alınması planlanmıştır. Bir başka ifadeyle, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na ilk olarak, 2008 yılı Yaz Döneminde ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi üniversite giriş sınavı ile öğrenci alınacaktır.

GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu ANKARA ilinde olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı) ihtiyaç duyduğu miktarda sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştiren, GATA Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren, parasız yatılı bir Askeri Yükseköğretim Kurumudur. 

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yıl süre ile sadece Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programında ön lisans eğitimi vermektedir. 
Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Başarılı olan öğrenciler, eğitim-öğretim görmüş olduğu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programının ön lisans diploması ile birlikte Astsubay Çavuş olarak mezun edilmektedir.

Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği, yurt içi ve yurt dışı kurslar, geçici yurt dışı görevler gibi bir çok imkan sağlanmaktadır.
- Başvuruların Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı 06620 Cebeci-Ankara adresine yapılması gerekmektedir.


BAŞVURULARINIZ İÇİN:

[b]BAŞVURU ADRESİ: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı 06620 Cebeci-ANKARA
BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI, Askerlik Şubesi Başkanlıkları, MEB, Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

NOT: Başvuru tarihleri ayrıca yayımlanacaktır.

SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTER İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
2. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
3. Kendisi, anne, baba, kardeş ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,
b. Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
ç. Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
d. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olmayı engelleyen hallerinin bulunmaması,
e. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhuşa tahrik, gayritabiî mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
4. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâh altında bulunmamak. Askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak, 
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
7. Okula karşı uygun nitelikte (yukarıda belirtilen koşullara uygun) sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyükler için kefil göstermek),
8. "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
9. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

SAĞLIK İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR;

1. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
2. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
3. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
4. Kendisinde ve aile efradında frengi vb. bulaşıcı hastalık ve akıl hastalığı bulunmamak,
5. Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
6. Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
7. Derecesine bakılmaksızın (renk körlüğü, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak,
8. Sevk edileceği askeri hastaneden "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak.

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR; 

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve (bu web sayfasındaki “öğrenci alımı/kaynak liseler” menüsünde belirtilen Kaynak Okullar ve ilgili alanlardan, 2006, 2007, 2008 yılında, mezun olmak (Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar diğer başvuru koşullarını sağlasalar dahi başvuramazlar),
2. Aday öğrencilerin GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için 2008 Yılında ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’den Orta Öğretim Başarı Puanı (OÖBP) dâhil edilmemiş, belirlenecek baraj puanının üstünde, Sayısal Ağırlıklı (ÖSS SAY-1) puan almış olmak,
3. Şehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar SAMYO’na girmeye hak kazanacaktır.
4. Yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
5. ÖSS sonuçlarının açıklanmasından sonra başvuruda bulunmuş olan adaylar mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak (sayısal ağırlıklı) aldıkları puana göre sıralanacaklar ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenecektir.

YAŞ, BOY VE KİLO İLE İLGİLİ KOŞULLAR; 

1. En fazla 21 yaşında olmak, her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır. 
2, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak başvuruda bulunan adaylardan yaşlarına göre istenen boy ve ağırlıkları gösteren standartlar aşağıdadır.
ÖNEMLİ NOT: Başvuru koşullarında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar okula kayıt yaptırmış olsalar dahi işlemleri iptal edilecek ve okulla ilişikleri kesilecektir. 

[/b]

4 Temmuz Kara Harp Okuluna çağırışlardı.İlk önce gidiyosunuz 50 şer gruplara ayrılıyosunuz.Grubunuzdan sorumlu bi teğmen veya üsteğmen veriliyor.Bütün evrak işlerinizle o ilgileniyor.Önce sizi yemekhaneye götürüyolar kişilik testi uyguluyolar.Dikkat edin aynı spruları farklı şekilde sormuşlar aynı cevapları verin.Daha sonra aiağı kata gidiyosunuz evrak kontrölü oluyo.Evrak eksikliğinden elenen yok tamamla gel diyolar.

Sonra soyunma odasına gidiyosunuz sadece şort kalacak şeikilde soyuoysunuz ön sağlık aşaması için. Birinci oda da ilk önce dişlerinize ve çene yapınıza baklıyor.Sonra boy kilo daha en son tansiyon. İkinci oda da renk körlüğü testi var düz tabanlık ve donu indirme var biggrin.gifBurdan da da geçerseniz spor salanuna gidiyosunuz.uzun atlama barfiks mekik top fırtlatma ve en son koşu var spor her şey çok titiz tutuluyor. Koşuyu yapamazsanız elenirsiniz. sporda her şey ama her şey metresi metresine saniyesi saniyesine yazılıyor spora çok dikkat ediyolar Kara Harp Okulunda sporuda geçerseniz ertesi gün için sözlü mülakata geliceksiniz. Bizim grupta 1. gün 15 kişi elendi 50 kişiden .. Yani sözlüye 35 kişi kaldık ve tüm bu anlattıklarım TAM 13 SAAT sürdü arkadaşlar. 

İkinci gün sözlüye giriyosunuz. KHO sözlü mülakatı haikaten çok zor geçiyo. içerde 10-15 dk kadar kalabilirsiniz. Heycanladığını belli ettiğiniz an sıçtığınız an demektir. Çok heycanlanırsanız başlarlar hemen abuk sabuk sorulara. .
Ve eğer FEM, MALTEPE,IŞIK gibi dersanelere gittiyseniz hiç boşuna uğraşmayın.Odalarda zarflar var zarflarda Nutuktan , Coğrafyadan , özellikle ve özellikle İnkilap tarihinden Atatürkün hayatından sorular var. Bi anlamda kaderiniz o zarflara bağlı. Ben sözlüde elendim.Bizim grup 35 kişi kalmıştı ikinci güne sözlüden sonra 15 kişi kaldılar .. Daha sonra sözlüden geçnler Mevkii Asker Hastanesinde baştan aşağı inceleniyor . Gözünüz 0,5 bozuk falanda dahi olsa yani makineden bozuk görünüyosa elenirsiniz şansınız yok. Göz ve bel sağlamsa büyük ihtimalle sağlık raporu alırsınız.

Harp okulundan sonra 6 Temmuzda Beytepe gittim JAMYO için. Her şey çabuk gelişiyo JAMYO da biggrin.gif ön sağlık 10 dık sürüyo ön sağlıkta düz taban ve renk körü değileniz %100000 geçerseniz. Sporu hiç ama hiç dert etmeyin yapmasanız dahi geçiyosunuz büyük çoğunlukla. JAMYO da önemli olan sadece ve sadece YGS puanınız . Sözlüsüde çok kolay. Sordukları Adın ne ? Neden Astsb olmak istiyosun ? bu kadar şahsen bana bu iki soruyu sordu.9 temmuzda mülakatları kazanıp kazanmadığınız açıklanıyo internetten.Kazandıysanız okula gidip sevk kağıdınızı alıyosunuz. Benim BEYTEPE Asker Hastanesi çıktı. İlk gün acemilik oluyo tabi biraz...İlk önce kan veriyosunuz,sonra nerde sıra yoksa oraya dalın bir an önce bitirmeye çalışın.Ve gözü en sona bırakın bence. Beytepede acıma yok arkadaşlar uzman erbaş öğrenci adaylarıda vardı herkese aynı eşit muamele uygulandı tabi amcanız dayınız varsa orası ayrı. Gözünüz bozuksa belinizde bel boşluğu varsa yada L5 çift taraflı sakralizasyon gerçi L5 elenme sebei değil ama aday sayısını azaltmak için bunu eleme sebebi olarak kullanıyolar TSK Sağlık Yönetmelğinden bizzat okudum hatta doktora da anlatmaya çalıştım ama onlar bildiğini okuyo. 3-4 gün sürüyo tamamlıyosunuz her şeyi kurula veriyosunuz. Kurul toplanıyo Askeri Öğrenci Olur , Olmaz gibisinden bi kağıt veriyolar. Tüm bu anlattıklarımda müthiş derece bi eziyet çekiyosunuz orda resmen sefil oluypunuz ve maddi yönden de baya gidiyo bu kadar arkadaşlar. 


Ara
Cevapla PGM
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 ZiyaretçiYILLARIN FORUMU / Forumcu.10TL.NeT -

Online Shopping App